Vestnik pomurska osebnost leta 2017.

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE: Večerova osebnost Štajerske

1. Organizator

Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor marketinga Miha Klančar, matična št. 5049512000, ID ZA DDV SI 91942608, v nadaljevanju organizator.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi polnoletni državljani Republike Slovenije, ki sprejmejo pravila nagradne igre. V nagradni igri ne morejo sodelovati zaposleni pri organizatorju Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, in zaposleni povezanih oseb oziroma družb - hčerinske družbe VEČER SKUPINA d.o.o. (Časnik Večer d.o.o., Ulica slovenske osamosvojite 2, 2000 Maribor, Večer revije, d.o.o., Ulica slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, Media turizem, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, FS računalniške storitve, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor; Izstopaj, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor; Lanamed, d.o.o., Ul. slovenske osamosvojitve 2, 2000 Maribor, njihovi ožji družinski člani in člani njihovih gospodinjstev. Posameznik v nagradni igri lahko sodeluje večkrat.

Spremembe pravil in pogojev nagradne igre
Organizator si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli ali kakorkoli pred začetkom nagradne igre, med njenim trajanjem ali po igri iz utemeljenih razlogov, navedenih v nadaljevanju, zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri posameznemu sodelujočemu ali spremeni pravila in pogoje nagradne igre. Med utemeljene razloge se šteje zlasti namerno ali nenamerno navajanje napačnih ali neresničnih podatkov oziroma zavajanje organizatorja. Če se izkaže, da je sodelujoči dal lažne osebne podatke, se nagrada ne podeli. Če organizator sodelujočemu zavrne pravico do sodelovanja v nagradni igri v skladu s predhodno navedenimi utemeljenimi razlogi, ima pravico sodelujočega bremeniti za vse stroške, ki so nastali v zvezi s sodelovanjem v nagradni igri, in za vrednost nagrade, poleg tega pa je sodelujoči odgovoren organizatorju za vso drugo morebitno škodo, ki nastane zaradi neupravičenega sodelovanja v tej nagradni igri.

3. Čas in potek nagradne igre

Nagradna igra poteka od 8. novembra 2017 do vključno 11. decembra 2017 do 15. ure. Pogoj za sodelovanje je izpolnjen kuponček za glasovanje (ki se ga izpolnjenega pošlje Podjetje za informiranje Murska Sobota, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, Murska Sobota, 9000 Murska Sobota, s pripisom Vestnikova osebnost Pomurja), objavljenem na oglasih ali na spletni strani pomurska.osebnostleta.si.

Prijave z izpolnjenim obrazcem za glasovanje, ki so oddane kako drugače ali kasneje, kot je navedeno v prijavnem obrazcu v oglasih in na spletni strani pomurska.osebnostleta.si niso vključene v nagradno žrebanje. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. Žrebanje nagrad bo potekalo na sedežu organizatorja v rokih, ki so navedeni v 4. točki teh pravil. Nagrajenci prejmejo in prevzamejo nagrade na način, kot je naveden v 6. točki teh pravil.

4. Žrebanje in nagrade

Žrebanje glavne nagrade se bo izvedlo 12. decembra 2017. Žrebanje se lahko izjemoma preloži na kasnejši datum. Sprememba datuma žrebanja se objavi v mediju, kjer je igra potekala (npr. v tiskanem časniku, na spletni strani …).

Nagrada je Samsung Galaxy S7 (32 GB, black).

Žrebanje bo organizirala in izvedla pri organizatorju zaposlena oseba iz marketinga, pooblaščena za žreb. Oseba, pooblaščena za žreb, bo za posamezno žrebanje pridobila še dva člana komisije, zaposlena pri organizatorju ali pri podjetjih, ki zagotavljajo nagrade, kot bo dogovorjeno.

Žrebanje bo potekalo po načelu naključja. Rezultati žrebanja so dokončni.

O nagradnem žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o datumu, uri in kraju žrebanja, prisotnih, poteku žrebanja in nagrajencih. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije.

5. Davčne obveznosti

Organizator je dolžan ob izročitvi, ki se šteje za dan izplačila nagrade, v skladu z Zakonom o dohodnini obračunati in plačati davčni odtegljaj ter obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu. Nagrajenec kot zavezanec za dohodnino je dolžan ob izročitvi nagrade pisno predložiti natančne osebne podatke: ime in priimek, naslov stalnega bivališča, davčno izpostavo in svojo davčno številko.

Ob prevzemu nagrade je nagrajenec oziroma njegov pooblaščenec (ki predloži pisno pooblastilo) dolžan izpolniti Izjavo o prevzemu nagrade in/ali podpisati pogodbo.

Organizator skupaj s posameznim podeljevalcem nagrade izpolni obveznost izročitve nagrade – nagrado izroči nagrajencu.

6. Obveščanje in prevzem nagrad

Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki je bil izžreban v skladu s temi pravili. Nagrajenec je dolžan svoje podatke, ki jih organizator potrebuje od nagrajenca za predajo nagrade, dostaviti v 7 (sedmih) delovnih dneh od podane zahteve za dostavo podatkov. Nagrajencu se v obvestilu navede, katere podatke organizator potrebuje. Če podatkov ne dostavi, se nagrada ne podeli.

Nagrajenci bodo o prejemu nagrade obveščeni pisno na naslov, ki ga bodo sporočili organizatorju na prijavi z odgovorom na tedensko vprašanje najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po izvedenem žrebanju. Organizator bo v pisnem obvestilu navedel nadaljnje informacije o tem, kje, kdaj in kako lahko nagrajenec prevzame nagrado. Nagrajenci bodo objavljeni tudi na spletni strani pomurska.osebnostleta.si najkasneje v 10 (desetih) delovnih dneh po zaključku žrebanja.

Izžrebanec je lahko nagrajen le enkrat. Organizator si pridržuje pravico, da nepravilne prijave, nepravilne odgovore na tedensko vprašanje in neobstoječe naslove sodelujočih izloči iz žrebanja.

Prejemnik nagrade se lahko pisno odpove nagradi v 7 (sedmih) delovnih dneh od prejema obvestila in s tem izgubi pravico do nagrade. Nagradi se odpove tako, da organizatorju pošlje podpisano pisno izjavo, da se odpoveduje nagradi. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo javno objavo svojega imena in priimka ter kraja bivanja na spletni strani stajerska.osebnostleta.si in se s sodelovanjem v nagradni igri strinjajo z javno objavo njihovih prej navedenih osebnih podatkov.

Vse specifike podelitve nagrade bodo dogovorjene naknadno med nagrajencem in organizatorjem.

Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini. Nagrade niso prenosljive na drugo osebo.

Organizator in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.

7. Obveščanje in prevzem nagrad

Sodelujoči v nagradni igri izrecno dovoljujejo organizatorju nagradne igre zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Nagrajenec nagradne igre dovoljuje objavo posredovanih osebnih podatkov na spletnih straneh organizatorja nagradne igre in v njegovih tiskanih publikacijah. Prav tako dovoljuje objavo osebnih podatkov na spletni strani stajerska.osebnostleta.si ter po potrebi tudi v drugih medijih in se strinja z obdelavo osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre.

Kdor sodeluje v nagradni igri, se strinja in dovoli organizatorju, da kot upravljavec zbirke obdelujejo zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za raziskave trga in za obveščanje o marketinških akcijah (največ enkrat tedensko), za pošiljanje e-novic in drugega reklamnega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS, mobilni telefon in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe in potrebe svojih povezanih oseb oziroma družb - hčerinskih družb vse do preklica privolitve oziroma do takrat, ko podatki ne bodo več služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki, pridobljeni v nagradni igri, uporabijo za namene neposrednega trženja, mora poslati pisno zahtevo na naslov organizatorja, podjetje pa mora v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečiti takšno uporabo osebnih podatkov.

8. Obveščanje in prevzem nagrad

Organizator nagradne igre hrani dokumentacijo v zvezi z njeno izvedbo na naslednji način:

9. Obveščanje in prevzem nagrad

V primeru nepredvidenih okoliščin in/ali okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator brez predhodnega obvestila začasno prekine, odpove ali konča nagradno igro. O odpovedi oziroma končanju nagradne igre mora organizator prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za nastalo škodo. Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse udeležence. Organizator si pridržuje pravico do občasne nedostopnosti spletnega mesta zaradi potreb vzdrževanja, napak oziroma odpravljanja napak, nadgradenj opreme ali višje sile. Organizator ne odgovarja za škodo, materialno ali nematerialno, ki bi lahko nastala zaradi nedostopnosti spletnega mesta.

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe teh pravil in pogojev nagradne igre, ki bodo objavljena na spletni strani pomurska.osebnostleta.si.

Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njenimi pravili in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Šteje se, da s sodelovanjem udeleženci privolijo v pravila nagradne igre. Ob kakršnemkoli sporu ali nejasnosti štejejo ta pravila nagradne igre za prevladujoča glede na vse druge objave v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Za vse morebitne spore, nastale iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

Pravila začnejo veljati in se uporabljati z dnem objave na spletni strani, to je 8. 11. 2017.

 

Miha Klančar, direktor

Podjetje za informiranje, d.o.o.

Večer osebnost leta 2017
Izbiramo tudi….
Vestnikove osebnosti leta na posameznih področjih
Ne spreglejte, da bomo razglasili tudi Vestnikove osebnosti Pomurja na posameznih področjih, pri čemer je novinarska komisija za vsako področje izbrala tri kandidate, zmagovalca pa bo izbrala žirija priznanih Pomurcev.